Friday, January 4, 2013

ބ.ފުޅަދޫ ސްކޫލުގެ ބެލެނިވެރިން 2 ކްލާސްރޫމެއްގައި މުށިޖަހައިފި

ބ.ފުޅަދޫ ސްކޫލުެގެ ބެލެނިވެރިން މަސައްކަތް ދުވަސް ފާހަގަކޮށްގެން ހޯދި ފައިސާއިން ،ސްކޫލުގެ 2 ކްލާސްރޫމެއްގައި މުށިޖަހައިފިއެވެ.
ބ.ފުޅަދޫ ސްކޫލުގެ ބެލެނިވެރިން އެހީއާއެކު ހެޔޮއެދޭފަރާތްތަކުން ވަރަށް ބުރަ މަސައްކަތްކޮށްގެން ސްކޫލުގެ 2 ކްލާސްރޫމެއްގައި މުށިޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ނިންމާލައިފިއެވެ.
މިކަން މިހާ ކާމިޔާބުކަމާއެކު ކުރެވުނީ ވަރަށް ގިނަ ބައެއްގެ އެހީތެރިކަމާއެކުގައެވެ. މިގޮތުން އެހީތެރިވެދިން ޖަމުއިއްޔާތަކާއި ހެޔޮއެދޭ ފަރާތްތަކަށް
ސްކޫލުގެ ނަމުގައި ވަރަށް އިޚްލާސްތެރިކަމާއެކު ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ.

No comments:

Post a Comment